E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
 
 
0
 
Koszyk jest pusty

Ergonomia - Elegancja - Energia - Efekt Meble.

Nasza firma uhonorowana zostałaZłotym Herbem Powiatu Głogowskiegoza całokształt działań na rzecz rozwoju Powiatu Głogowskiego
REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Reklamacje
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez kupującego dowodu zakupu towaru (faktura VAT, paragon).
 2. Produkty posiadają gwarancję jakości producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży realizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, warunki gwarancji ustalane są indywidualnie dla danego zamówienia. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej sklepu sprzedawcy. Szczegółowe warunki gwarancji, w tym zakres uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta jakości produktu.
 3. Kupujący zobowiązany jest, dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, wykonać uprawnienia zgodnie z procedurą określoną w druku gwarancji przekazanym kupującemu. Kupujący może także przeprowadzić za pośrednictwem sprzedawcy procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (importera) towaru, pod warunkiem, że zgłoszenie reklamacyjne zostanie doręczone sprzedawcy co najmniej na trzy dni robocze przed upływem terminu warunkującego skuteczność zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (importera). W takich przypadkach sprzedawca nie jest uważany za gwaranta, a jedynie za podmiot udzielający pomocy (pośredniczący) w realizacji zobowiązań gwarancyjnych pomiędzy gwarantem a klientem.
 4. W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, po wykonaniu świadczeń gwarancyjnych, towar przesyłany jest do klienta na koszt gwaranta, a gwarant pokrywa koszty przesłania reklamowanego towaru przez kupującego, chyba że co innego wynika z postanowień gwarancji.
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje również uprawnienie do skorzystania z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459). Uprawnienia te realizowane są na zasadach wynikających z przepisów powołanej ustawy.
 6. W przypadku klientów niebędących konsumentami, z uwagi na udzielenie dla produktu gwarancji, wyłączone są uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).
 7. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady uzależnione jest od wykonania przez kupującego obowiązków w zakresie sprawdzenia stanu i kompletności doręczanej przesyłki, opisanych w dziale „Koszty dostawy i zasady odbioru” na stronie sklepu internetowego sprzedawcy.
 8. Zarówno w przypadku stosowania procedury reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji, jak i w przypadku stosowania procedury odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, kupujący zobowiązany jest odesłać towar. W przypadku gwarancji wysyłka odbywa się na warunkach określonych w druku gwarancji, zaś w przypadku rękojmi za wady, po uprzednim porozumieniu ze sprzedawcą. W przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, zwrot następuje do miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Konsument, za uprzednią zgodą sprzedawcy, może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez sprzedawcę.
 9. Kolorystyka prezentowanych na stronach sklepu internetowego sprzedawcy towarów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów towaru, co nie stanowi jego wady, jako że wynika z naturalnych różnic pomiędzy partiami materiału, z których wykonywane są towary, a dodatkowo może wynikać z właściwości urządzeń technicznych, którymi klient wyświetla strony internetowe sklepu sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zawierających towar, odsyłanych za pobraniem.
 
Odstąpienie od umowy sprzedaży przez konsumenta
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683)  konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, ma prawo do odstąpienia od takiej Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w szczególności z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy - i wysłania go Sprzedawcy jednym z niżej wymienionych sposobów:
  1. wiadomością e-mail na adres sklep@efekt-style.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres EFEKT Meble Biurowe i Szkolne Mirosława Szuszkiewicz, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do jego złożenia.
 1. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki oraz należytego zabezpieczenia i opakowania towaru),
  3. kosztów specjalistycznego załadunku, opakowania i transportu w ramach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w powyżej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:
 1. obejmującej świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 8. o świadczenie usług przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni. Zwrot następuje do miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Konsument, za uprzednią zgodą sprzedawcy, może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez sprzedawcę, przy zachowaniu terminu określonego w zdaniu pierwszym. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty należytego opakowania i przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w w punkcie 5 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Dlaczego warto wybrać nas
 
Jakość
 • uznani producenci
 • certyfikowane produkty
 • profesjonalny zespół pracowników
 
Gwarancja bezpieczeństwa
 • referencje Klientów → najlepszą rekomendacją bezpieczeństwa zakupów
 • prawo do zwrotu
 • certyfikat bezpieczeństwa SSL
 
Atrakcyjne ceny
 • ceny fabryczne
 • atrakcyjne promocje
 • ceny podlegające negocjacjom
 
Zapewniamy
 • fachowe doradztwo
 • bezpłatny transport
 • projekty i aranżacje
 
 
Płatności obsługują
AKTUALNOŚCI

Stół interaktywny

2020-11-04

Nowoczesne narzędzie do nauki i zabawy. System android. Stół w pozycji poziomej umożliwia między innymi gry i zabawy interaktywne a w pozycji pionowej prezentacje, konferencje, naukę....

Ranking ergonomicznych foteli biurowych

2020-07-09
Ergonomiczne fotele do pracy
Na naszym rynku dostępnych jest wiele różnych modeli foteli biurowych, ale nie wszystkie spełniają kryteria foteli ergonomicznych.
Poniżej prezentujemy ranking foteli biurowych, które posiadają wszystkie niezbędne funkcje, aby mogły zostać zakwalifikowane do grupy foteli ergonomicznych.
...

Projekt biura

2020-04-08
Projekt pracowniczego biura
Pomimo, że trwa pandemia to nasza firma przygotowuje projekty na wyposażenie nowych obiektów. Poniżej przedstawiamy projekty wyposażenia pracowniczego biura oraz gabinet właściciela biura rachunkowego usytuowanego na terenie Wielkopolski....
  1 2  »

EFEKT Meble Biurowe i Szkolne

ul. Galileusza 18
67-200 Głogów

tel/fax +48 76 832 10 28
GSM +48 501677990

e-mail: sklep@efekt-style.pl

OFERTA SPRZEDAŻY

Naszą główną ambicją jest tworzenie przestrzeni funkcjonalnych i pięknych. Połączenie estetyki i najlepszych materiałów są podstawą naszej oferty.
Wnętrze glamour, skandynawskie, klasyczne, a może wnętrze użyteczności publicznej – niezależnie od tego co urządzasz, zawsze pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru.

Oferta naszego sklepu obejmuje projekt i wykonanie takich elementów jak:
 • meble biurowe
 • meble sądowe
 • meble szkolne i meble przedszkolne
 • lady recepcyjne
 • fotele obrotowe
 • krzesła konferencyjne
Kontakt w sprawie Danych Osobowych
Tomasz Wadas
Tel. 509 737 586
e-mail: iod@efekt-style.pl
 
 
Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Twój koszyk
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności